کفش کوهنوردی زنانه هامتو مدل 210350B-3

کفش HUMTTO مناسب برای کوهنوردی سبک، کوهپیمایی، ترکینگ، استفاده شهری، طبیعت گردی، پیاده روی

2,700,000 تومان

37
38
39
40
41

کفش کوهنوردی زنانه هامتو مدل 210350B-3، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻮﻫﻨﻮردی، ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮدی و ﺗﺮﮐﯿﻨﮓ اﺳﺖ. روﯾﻪ ی ﮐﻔﺶ ﻫﺎﻣﺘﻮ از ﭼﺮم ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺿﺪ آﺑﯽ ﮐﻔﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻨﺲ روﯾﻪ ﮐﻔﺶ، ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را دارﯾﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻻزم ﺑﻪ ﮐﻔﺸﺘﺎن واﮐﺲ ﺑﺰﻧﯿﺪ.

زﯾﺮه ی ﮐﻔﺶ از ﻻﺳﺘﯿﮏ و ﺗﺮﮐﯿﺐ PU ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ زﯾﺮه ﻣﻘﺎوﻣﺖ و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ دارد. زﯾﺮه ی ﮐﻔﺶ ﮐﻮﻫﻨﻮردی ﻫﺎﻣﺘﻮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ آن ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻤﺖ ﮐﻒ ﭘﺎ، ﻧﺮم و ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ آن ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ زﻣﯿﻦ ﺑﺮ ﺧﻮرد دارد، ﺳﻔﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺑﻪ آن آﻧﺘﯽ ﺷوﮏ ﯾﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺿﺮﺑﺎت اﺣﺴﺎس راﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داد.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻮک ﮐﻔﺶ ﮐﻮﻫﻨﻮردی ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺳﻨﮓ و دﯾﮕﺮ اﺟﺴﺎم اﺳﺖ در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﮐﻔﺶ ﯾﮏ ﻻﯾﻪ اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮ روی روﯾﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن ﻧﺎﺣﯿﻪ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺘﯽ ﮐﻔﺶ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﭻ ﭘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و از ﭘﯿﭻ ﺧﻮردﮔﯽ ﭘﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کفش کوهنوردی زنانه هامتو مدل 210350B-3”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما باید وارد سیستم شوید تا بتوانید عکس ها را به بررسی خود اضافه کنید.

حمل و نقل کالا

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کفش کوهنوردی زنانه هامتو مدل 210350B-3”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما باید وارد سیستم شوید تا بتوانید عکس ها را به بررسی خود اضافه کنید.

محصولات پیشنهادی